.
Средновековни градови и тврдини во Македониjа
.
Иван Микулчиќ (Скопjе, Македонска цивилизациjа, 1996)
Содржина —  Предговор на авторот
I. Вовед
II. Доцноантичко наследство
III. Словените во Македониjа
       1. Инвазии во 6. век. Зона на населување на Словените. Склавини во 7.-8. век2.  Обновување на
       византиската управа во Македониjа3. Бугарски освоjувања на Северна Македониjа. Границата
       кон Византиjа. Обнова на тврдините4. Државата на Самуил: градови и крепости
IV. Обнова на византиската власт
       1. Историски осврт — 2. Стопанство
V. Настаните во 13. и 14. век. Градови
       1. Историски осврт — 2. Градови во Македониjа од 12. до 14. век
VI. Материjалните остатоци од средниот век
       1. Раносредновековни фортификации — 2. Доцносредновековни фортификации —
       3. Движен археолошки материjал (Б. Амулети)
— Фотографии
VII. Преглед на укрепени места од средниот век во Република Македониjа
        Табеларен преглед на укрепените места во Македониjа

Mittelalterliche Staedte and Burgen in der Republik Makedonien — Medieval Towns and Castles in the Republic of Macedonia — List of Illustrations — Photographies — Список на илустрации во текстот — Натписи под фотографиите — Користена литература

[Back]