Рогозенското тракийско съкровище
Богдан Николов, Спас Машов, Пламен Иванов
 
 
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ИАД (ИБАД) — Известия на (Българското) археологическо дружество София
ИАИ — Известия на Археологическия институт
ИБАИ — Известия на Българския археологичен институт
ИБИ — Извори на Българската история
ГНАМ — Годишник на Народния археологичен музей – София
ГНМ — Годишник на Народния музей – София
МИФ — Митология, изкуство, фолклор – София
МПК — Музеи и паметници на културата
ОИМ — Окръжен исторически музей
Isv. Arch. inst. — Bulletin de l'lnstitut d'archeologie


[Previous]
[Back to Index]