Бактрийски брачен договор, споменаващ изплащането на зестра, от 343 г. от н.е.

Document A, p. 32-35 of 'Dated documents', Bactrian Documents from Northern Afghanistan. I: Legal and Economic Documents, N. Sims-Williams(Corpus Inscriptionum Iranicarum, part II, Vol. VI.: Bactrian, Oxford Univ. Press, 2000)

A
Year: 110 ( = 110 + 233 г. от н.е. според N. Sims-Williams)
Document type: marriage contract
   Description: format 2? Recto: 35 lines (main text) + 1 line (names of seal-owners?). Verso: blank. The main text is complete apart from minor damage, especially to the last few lines. Below is a blank space with holes cut in it where the sealings were attached and a trace of one further line of writing.
   Sealing: 2 sealings, one of which bears the name babo, were attached by string when the document was found.

(Institute of Silk Road Studies, Kamakura)

A1 cono r' i' Aurhzno mao sacto Abamocoino rwso kaldo nobicto mo olobw-
[Беше] годината 110, месецът Ахрежн, денят Абамухвин бе изминал, когато този брачен договор бе записан

A2 stogo malo abo mo rwbaggo aro abiioandago sido sthwo rizdo azbhbdo eimouano ast-
тук в квартала на града Роб, който се нарича Стеб, при знанието на тези

A3 hbihano azaborgano oigalfano molrodhbgano kido i wndo libo zanindo tado abo masko
свободни хора на Астеб, на свидетеля (и) тези, които поставиха (техните) печати (върху него), които присъствуват на подписването на този документ и

A4 pidonamgo nobictigindo odo kido i wndo libo nazanindo taboihno abo mo nigo listobaro ki-
(чиито) подписи са записани тук - както и онези, които не присъствуват, поставиха (техните подписи) под другия ръкопис -

A5 rdo piso oindowromozdo kolagano iandagobido odo piso coadholado iastanikano odo pi-
(именно) в присъствието на Винд-ормузд Кулаган, началникът на областта, и в присъствието на Хвадев-лад Ястуникан, и в

A6 so oarazowromozdo coasraogano odo piso abdaboko pabogano odo piso aspalomiro
присъствието на Абдабук Пабуган, и в присъствието на Аспал-мир

A7 iwlikano odo piso bagobao iabitado odo piso mandarouaniso sthbigano azaborgano
Йоликан, и в присъствието на Баг-бандаг, майсторът-занаятчия, и също в присъствието на другите свободни хора на Стеб,

A8 oigalfano molrodhbgano pidooasato coakamo coasindo bagofarno zamwdo poro
свидетелите (и) онези които поставиха (техните) печати (върху документите). (Тогава това) заявление бе направено свободно (и) по мое желание (от мен), Баг-фарн, син на Замод,

A9 odo babo odo pidoko bagofarno poranano zaouozadgano kido wso nobando nindoko i w-
и (от нас), Баб и Пидук, законните синове на Баг-фарн, които сега служат на Ниндук

A10 cobadogano pido azado aspaso porochzamo misido zito mano bagofarno asafago
Охшбадуган в свободна служба. Сега: аз, Баг-фарн, изисках от тебе,

A11 farooho odasafago nwgosanindo ialwgdo asonwuo eio zino kido paliko namo fari-
Фар-веш, и от тебе, Ног-санинд, тази жена, чието име (е) Ралик (като) снаха с всичките привилегии,

A12 mauano poranano olo faro babo odo faro pidoko iqauatano lhrhio azo bagofarno
(като) жена на тези (мои) синове, Баб и Пидук, така че аз, Баг-фарн, да мога да се отнасям към

A13 abo masko nobictiso zino kido raliko namo asnwuo asnwuogwggo abo oispo asto sidom-
жената, описана тука, чието име (е) Ралик, (като) снаха (към която да се отнасям ) като снаха, във всеки дом, който ние

A14 hno wso asto odo sidano aso mabriso alfanzamhio iqasagwndo asnwuo pordo abo
сега имаме и също който ние може да придобием вбъдеще, както (човек) би трябвало да се отнася към снаха,

A15 lrigdo sagwndo abo mo lamo nobandano oto pidooasato babo odo pidoko aggitido amac-
какъвто (е) приетия обичай в страната. И заявление бе направено (от нас), Баб и Пидук. Ние получихме

A16 o mano babo odo pidoko abo raliko olo ologwggo abo oispo asto sidomhno wso ast-
Ралик - аз, Баб, и (аз), Пидук - (за) жена (към която да се отнасяме) като към жена във всеки дом, който ние сега имаме

A17 o odo sidano aso mabriso alfanzamhio finzo dromanzo iqasagwndo abo mo lamo noba-
и също който ние може да придобием вбъдеще, (като) към госпожа протежаваща власт, какъвто (е) приетия обичай в страната.

A18 ndano otano mapadoacanhio azo babo odazo pidoko andaro olo abo kirdo odo mazado pido-
И а, Баб, и аз, Пидук, не ще имаме правото да направим друга (жена наша) съпруга, нито

A19 rwfso abo lrigdo sidano raliko mauosindhio odo kaldano azo babo alazo pidoko andaro
да държим свободна (жена) като наложница, на което Ралик не е съгласна; и ако аз, Баб, или аз, Пидук,

A20 olo kirindhio alo azado pidorwfso lhrindhio sidano raliko mauosindhio tadano
направим друга (жена наша) съпруга, или задържим свободна (жена като) наложница, на което Ралик не е съгласна , тогава

A21 lauindhio taoano abo aogano gazno zarozidgo k' dinaro odo dafrhlo daro padarlo-
(ние) ще платим на царската съкровищница глоба от двадесет динара от ковано злато и същото ще платим на другата страна.

A22 go [o]to pidooasato nindoko mozdaoanindo poro odo iamobandago odo papo odo iato
И заявление бе направено (от нас), Ниндук, син на Музда-ванинд, и Ямш-бандаг и Пап и Ят,

A23 nindoko poranano kido kadgo wcobadogano pizdo kooado amaco abo raliko coado z-
синовете на Ниндук, чиято къща се нарича Охшбадуган, че ние самите изискахме Ралик,

A24 ito oto pidido ieiro uosandamo otano mapadoacanindhio azo nindoko odazo iamo-
и по този въпрос ние сме в съгласие, и (ние) не ще имаме правото - аз, Ниндук, и аз, Ямш-

A25 bandago odazo papo odazo iato faro raliko iaoargo odo tarazo abo lado odo masidano a-
бандаг, и аз, Пап, и аз, Ят - да възлагаме задължения и задачи на Ралик, нито (на) каквото и да (дете)

A26 so raliko aziihio odo sidano aso raliko poro aziihio tadano pido cobo coarhio
родено от Ралик. И ако син е роден от Ралик, тогава тя може да (го) има за себе си,

A27 oto pido uargo kirhio pido azado aspaso sagwndo niiago odo pido kirdo odo sidano
и може да (го) даде под наем в качеството му на свободен човек както (неговите) дядо и баща са правили; и ако

A28 logdo aziihio takooadano pido odo imado odo gwurigo uosindhio abhgo abo lado tad[o]
дъщеря е родена, тогава доколкото бащата и майката и семейството се съгласят да (я) дадат другиму, тогава

A29 iano lauindhio odo kaldano azo nindoko alazo iamobandago alazo papo alazo iato oiza-
(ние) ще са съгласим с (тяхното) желание. И ако аз, Ниндук, или аз, Ямш-бандаг, или аз, Пап, или аз, Ят,

A30 gg[od]aro kirhio aldano faro raliko iaoargo alo tarazo lauindhio odaldo iqacoanind-
направим другояче, или (ако ние) възложим задължения или задачи на Ралик, или (ако ние) претендираме така

A31 hio kooadomhno abo raliko zadikano banzo alo marhgo boudo bhgo pido azado aspaso
по отношение на децата на Ралик, че (детето) е наш роб или робиня, а не ни служи като свободен човек

A32 sagwndo niiago odo pido tado lauindhio taoano abo aogano gazno z[a]rozidgo k' dinaro
както (неговите/нейните) дядо и баща, тогава (ние) ще платим на царската съкровищница глоба от двадесет динара от ковано злато

A33 odo dafrhlo faro padarlogo oromhno iqahso coando odo oisaro[naoao]oro aboudhio
и същото ще платим на другата страна, и така също нашите претенции и аргументи ще бъдат [нева]лидни.

A34 namaggo kwsobo a' barzo a' oanostosigo a' pagazo ..' [..................]domiggo a' li
Зестрата (се състои от) едно одеяло, една възглавница, едно ... , палто(палта), ... един ... ,

A35 stobandigo d'komino b' kafino iogdigo g' poso b' [................ gando]mo mido g'
четири гривни, две ..., три чифта обувки, две овци, ... три мерки от [жито].

A36       ] .....anola..[
...

[Back]